Bestemmingsplan De Kreken deelplan 2

  • 0
  • 5 september 2018

Aan De Hoven, de eerste woonbuurt van Poeldijkerhout ten zuiden van het Krekenpark, wordt nog druk gewerkt: fase 2 is in aanbouw, fase 3 in verkoop. OBWZ heeft in de tussentijd de uitwerking van het volgende deelplan opgepakt, tussen het Krekenpark en het Heuvelpark. Op 12 juli werden omwonenden tijdens een inloopavond geïnformeerd over het ontwerp-bestemmingsplan. Het plan is online gepubliceerd op 9 augustus, zodat de zienswijzeperiode tot ruim na de zomervakantie zou doorlopen.

Het nieuwe bestemmingplan De Kreken deelplan 2 heeft een globale planopzet. Dat wil zeggen dat het plangebied grotendeels de globale bestemming ‘woongebied’ krijgt en dat woningtypen nog niet zijn vastgesteld. Dit biedt planontwikkelaars meer flexibiliteit bij de uiteindelijke invulling van het woningbouwprogramma. Zo kunnen de plannen, bij veranderende marktomstandigheden, beter afgestemd worden op de vraag.

Uiteraard dienen planontwikkelaars zich wél te houden aan de randvoorwaarden die zijn opgesteld voor het betreffende gebied. In De Kreken deelplan 2 zijn verschillende typen zoals vrijstaande, halfvrijstaande, aaneengesloten en gestapelde woningen toegestaan. In de zogeheten planregels zijn meer gedetailleerde bepalingen voor de bestaande woningen, bouwhoogten, bijgebouwen en aanbouwen, maar ook bijvoorbeeld watergangen, wijkontsluitingen en groen opgenomen waarmee rechtszekerheid wordt geboden. In De Kreken deelplan 2 kunnen maximaal 495 woningen worden gebouwd.

Het ontwerp-bestemmingsplan De Kreken deelplan 2 lag in augustus 2018 ter inzage. Op dit moment worden de zienswijzen behandeld.

owzDEKREKENopb2-A4